Informácia o spracúvaní osobných údajov


Vážený klient,

v súvislosti s prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré sa s účinnosťou 25. mája 2018 vzťahuje na spracúvanie Vašich osobných údajov spoločnosťou PETAN PLUS s.r.o., Vám nižšie poskytujeme zhrnutie základných informácií o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov zo strany PETAN PLUS s.r.o. ako prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.

Aby sme mohli vykonať obhliadku nehnuteľnosti, vypracovať kúpnu alebo nájomnú zmluvu, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť PETAN PLUS s.r.o., obchodný register Okresného súdu Prešov, vložka č. 25230/P, sídlo Nábrežná 4417/10, 080 01 Prešov, IČO 46 371 702, tel. +421 907 959 893, +421 905 421 710 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Zoznam spracúvaných osobných údajov

Aby sme s vami mohli vykonať obhliadku nehnuteľnosti, uzatvoriť kúpnu alebo nájomnú zmluvu nehnuteľnosti alebo pozemku a plniť si riadne všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, telefónne číslo, e-mail, osobné údaje zapísané na LV, a to:
– ulica, číslo vchodu, súpisné číslo bytového domu, číslo bytu, poschodie, na ktorom sa byt nachádza, pozemok s par. číslom a výmerom, mesto/obec, mestská časť, okres, katastrálne územie, veľkosť vlastníckeho podielu na byte a spoločných častiach, zariadeniach a príslušenstve domu.
Osobné údaje získavame výhradne priamo od Vás pri uzatváraní predzmluvného vzťahu, uzatváraní zmluvy a v priebehu zmluvného vzťahu.

3. Účel spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy a plnenia si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a aj z osobitných právnych predpisov súvisiacich so sprostredkovaním predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľnosti, vrátane pomoci pri prefinancovaní nehnuteľnosti.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

5. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím osobám. Vaše osobné údaje sú poskytované iba orgánom verejnej správy príslušným na riešenie reklamácii a sťažností v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a súdom a orgánom činným v trestnom konaní v súlade so zákonom č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a zákonom č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Katastru nehnuteľnosti za účelom návrhu zmeny vlastníckych práv a záznamov v súlade so zákonom č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon), realitným kanceláriám v rámci sprostredkovateľskej činnosti pri kúpe, predaji a nájme nehnuteľností.

6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje, spracúvané za účelom uzatvorenia zmluvy a plnenia si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a z osobitných právnych predpisov súvisiacich so sprostredkovaním predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľnosti medzi dotknutou osobou a spoločnosťou PETAN PLUS s.r.o., sú uchovávané po dobu trvania zmluvy a následne 10 rokov uložené v archíve spoločnosti. Potom sú v súlade so zákonom č. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov vyradené z evidencie a bezpečne likvidované tak, aby nebolo možné zistiť ich obsah.

7. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

8. Práva dotknutej osoby

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte:

 • právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva,
 • právo na prístup k Vašim osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracúvaním zo strany spoločnosti PETAN PLUS s.r.o.,
 • právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov,
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, predovšetkým ak
  • už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracúvanie,
  • ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie,
  • ste oprávnene namietali voči ich spracúvaniu,
  • sú osobné údaje spracúvané nezákonne alebo
  • musia byť osobné údaje vymazané v zmysle právnych predpisov,
 • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak
  • napadnete správnosť osobných údajov po dobu, kým overíme ich správnosť,
  • spracúvanie je nezákonné,
  • ich už nepotrebujeme, ale údaje potrebujete Vy na účely uplatnenia Vaších právnych nárokov,
  • namietate proti ich spracúvaniu po dobu, kým overíme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nd Vašimi záujmami,
 • právo podať námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov v prípade, že ich spracúvame na účely priameho marketingu alebo na účely našich oprávnených záujmov,
 • právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému poskytovateľovi služieb,
 • právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č. +421 -2-3231-3220, elektronicky na adresu statny.dozor@pdp.gov.sk.

9. Ak potrebujete pomoc

Ak máte otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje alebo potrebujete akúkoľvek súvisiacu pomoc, obráťte sa, prosím, na konateľa našej spoločnosti, a to telefonicky na tel. č. +421 907 959 893, +421 905 421 710, elektronicky na adrese reality@petanplus.sk alebo písomne na adrese PETAN PUS s.r.o., Nábrežná 4417/10, 080 01 Prešov.

10. Ako spracúvame a chránime vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme a pri ich spracúvaní nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.
Pre zabezpečenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, ktorá je pre našu spoločnosť mimoriadne dôležitá, využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitiu, k zabezpečeniu pred neoprávneným spracúvaním, spracúvaniu nad rámec rozsahu a obsahu zodpovedajúcemu účelu ich spracúvania, nedovoleným spôsobom spracúvania, zaistenie bezpečnosti našich IT systémov ako aj obnovu dát v prípade bezpečnostného incidentu. Ak je to nevyhnuté, využívame na ochranu Vašich osobných údajov spracúvaných v elektronickej podobe šifrovanie. Všetky prijaté opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme.

11. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25. mája 2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.